Disclaimer

Deze website is in eigendom en beheer van Kero Vastgoedontwikkeling. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Kero Vastgoedontwikkeling en geldt voor een ieder die kennis neemt van de website.

Kero Vastgoedontwikkeling besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Kero Vastgoedontwikkeling is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Kero Vastgoedontwikkeling geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of idee├źn, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina's verstrekt.

Kero Vastgoedontwikkeling aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Kero Vastgoedontwikkeling benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

Kero Vastgoedontwikkeling garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Kero Vastgoedontwikkeling. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kero Vastgoedontwikkeling is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

Kero Vastgoedontwikkeling behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.